No1game >> Reisen Ep.9

Japanese / English

Reisen Ep.9@/@AuthorF SNEEDLE

Attention!
Copyright(c) no1game.net 2011. All Rights Reserved.

About the game
This game is an escape game from No1game.net. This is the 9th episode, which is before the final episode, of Reisen series.
Jitter went over the Alps, and arrived at Milan, Italy. Then, the fireworks festival will be held there. Will Jitter see the fes?

Please play the previous one in advance of this episode.
Reisen Ep.1
Reisen Ep.2
Reisen Ep.3
Reisen Ep.4
Reisen Ep.5

Reisen Ep.6
Reisen Ep.7
Reisen Ep.8

How to play
All you have to do is just clicking.

When you talk to the characters, please click the ₯button to go on the next words.

About Item: Click an item in the box, and then click "+" button. To shut off About Item, click "-" button.

To use itemes: Click an item in the box, and then click where you want to use it.

Some items can be used for the others. How to use an item for another is as follows.
1)Click an item in the box.
2)Click "+" button.
3)Click another item in the box.
4)Click the About Item.